Algemene voorwaarden


ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN KIWITZ B.V. (KvK nummer 09042842), zaakdoende aan De Hogenkamp 22, 7071 EC Ulft, zoals deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem op 23 maart 2016


Download hier de algemene voorwaarden in PDF.

  Artikel 1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende definities gebruikt (waar enkelvoud wordt tevens meervoud bedoeld):

1.1 "Aanbieding": door Kiwitz aangeboden Producten en uitgebrachte offertes, kwalificeerbaar als de eenzijdige rechtshandeling van aanbod in de zin van artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek.
1.2 "Aanvaarding": de acceptatie door Koper van de Aanbieding van Kiwitz, kwalificeerbaar als de eenzijdige rechtshandeling van aanvaarding in de zin van artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek, ten gevolge waarvan er een Overeenkomst in de zin van artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek tot stand komt. Deze aanvaarding behoeft niet Schriftelijk te geschieden.
1.3 "Af fabriek": vertaling Ex Works, conform Incoterms 2011.
1.4 "Algemene Voorwaarden": de meest recente versie van de onderhavige Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Kiwitz B.V.
1.5 "Consument": iedere natuurlijke persoon die met Kiwitz een Overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Tenzij niet anders vermeld worden in deze Algemene Voorwaarden onder Koper ook consumenten verstaan.
1.6 "Dag": kalenderdag.
1.7 "Handelsovereenkomst": een Overeenkomst gesloten tussen Kiwitz en Koper, niet zijnde een Consument.
1.8 "Kiwitz": Kiwitz B.V., de verkopende partij.
1.9 "Koper": de rechtspersoon of natuurlijke persoon die een Opdracht aan Kiwitz verstrekt, dan wel haar Aanbieding accepteert inzake de levering van Producten die door Kiwitz worden aangeboden.
1.10 "Levertijd": de in de Overeenkomst genoemde termijn waarbinnen, of de dag waarop de Producten door Kiwitz in beginsel zullen worden geleverd.
1.11 "Opdracht": een opdracht c.q. order welke door Koper wordt verstrekt aan Kiwitz inzake de levering van Producten die door Kiwitz worden aangeboden.
1.12 "Overeenkomst": de tussen Partijen gesloten overeenkomst op afstand, waarbij in het kader van een door Kiwitz georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van zaken en/of diensten, zonder de fysieke aanwezigheid van partijen, tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand. 1.13 "Partijen": Kiwitz en Koper.
1.14 "Product": door Kiwitz aangeboden en geleverde zaken en/of diensten.
1.15 "Schriftelijk": per post (op papier) of via elektronische weg (e-mail).

Artikel 2 Identiteit
2.1 Naam besloten vennootschap: Kiwitz
2.2 Adres: De Hogenkamp 22, 7071 EC Ulft
2.3 Telefoonnummer: +31 315 270 620
2.4 E-mailadres: info@kiwitz.nl
2.5 KvK-nummer: 09042842
2.6 BTW-identificatienummer: NL003944621B01

Artikel 3 Toepasselijkheid
3.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Kiwitz gedane Aanbiedingen, haar offertes, opdrachtbevestigingen, aanvragen, adviezen, werkzaamheden, alle onderhandelingen tussen Kiwitz en Koper en op alle door Kiwitz gesloten, dan wel nog te sluiten Overeenkomsten met Koper alsmede op de uitvoering daarvan.
3.2 Indien Kiwitz met Koper meer dan eenmaal Overeenkomsten sluit, gelden terzake alle volgende Overeenkomsten steeds deze Algemene Voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet (opnieuw) expliciet toepasselijk zijn verklaard en/of Kiwitz dienaangaande (opnieuw) aan haar informatieplicht heeft voldaan.
3.3 Verwijzing van Koper naar de toepasselijkheid van zijn eigen voorwaarden wordt door Kiwitz uitdrukkelijk afgewezen, tenzij Partijen Schriftelijk anders overeenkomen.
3.4 Koper verklaart uiterlijk ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden - in hard copy of digitaal - van Kiwitz te hebben ontvangen.
3.5 Bij strijdigheid tussen de tekst van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst die is gesloten met Koper, zijnde een Consument, prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst. Indien er sprake is van een Handelsovereenkomst zijn de Algemene Voorwaarden naast de Overeenkomst van toepassing.
3.6 De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten gesloten tussen Kiwitz en door Kiwitz ingeschakelde derden, welke derden worden ingeschakeld ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst. De door Kiwitz ingeschakelde derde kan - indien deze rechtstreeks door Koper worden aangesproken - jegens Koper een beroep doen op de Algemene Voorwaarden.
3.7 Indien Kiwitz op enig moment haar rechten uit de Overeenkomst en of de Algemene Voorwaarden niet (onverwijld) uitoefent, laat dit onverlet haar recht en mogelijkheid om dit in de toekomst om haar moverende redenen (alsnog) te doen.
3.8 Indien een van de bepalingen uit de Overeenkomst, dan wel de Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, zullen de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden voor het overige onverkort blijven gelden. Partijen zullen dan in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging overeen te komen, welke bepaling zoveel als mogelijk in overeenstemming dient te zijn met het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling.

Artikel 4 Wijzigingen
4.1 Wijzigingen van de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden dienen uitdrukkelijk, Schriftelijk en vooraf door Partijen te worden overeengekomen. Worden wijzigingen doorgegeven op een andere wijze, dan is het risico voor de uitvoering van de wijziging voor rekening van Koper.
4.2 Kiwitz behoudt zich het recht voor om de tekst van de Algemene Voorwaarden te allen tijde te herzien en zal Koper van wijzigingen op de hoogte brengen.

Artikel 5 Aanbiedingen
5.1 Alle Aanbiedingen van Kiwitz zijn geheel vrijblijvend en worden gedaan op basis van de op het tijdstip van de Aanbieding geldende prijzen, tarieven en specificaties. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de levering/uitvoering van de werkzaamheden onder normale omstandigheden gedurende normale werktijden.
5.2 Indien een vrijblijvende Aanbieding door Koper wordt aanvaard, heeft Kiwitz het recht de Aanbieding binnen 5 Dagen na ontvangst van de Aanvaarding te herroepen. Voor Koper, zijnde een Consument, geldt het afwijkende regime van artikel 16 Herroepingsrecht Consument.
5.3 Kiwitz behoudt zich het recht voor om veranderingen aan te brengen in de Producten die zijn afgebeeld in haar webwinkel, catalogus, brochures en ander promotiemateriaal en om de betreffende Producten uit haar assortiment te verwijderen.

Artikel 6 Overeenkomst
6.1 De Overeenkomst tussen Kiwitz en Koper komt tot stand doordat Koper de Aanbieding van Kiwitz aanvaardt. Een Overeenkomst met Kiwitz komt eveneens tot stand op het moment dat Kiwitz aan de uitvoering daarvan is begonnen.  
6.2 Kiwitz mag uitgaan van de juistheid en de volledigheid van de door Koper verstrekte inlichtingen.
6.3 Door het aangaan van de Overeenkomst staat Koper ervoor in voldoende kredietwaardig te zijn teneinde zijn verplichtingen na te komen. Kiwitz is in dit kader bevoegd inlichtingen bij derden in te winnen ten aanzien van de kredietwaardigheid van Koper en indien niet van voldoende kredietwaardigheid blijkt daaraan gevolgen te verbinden, die kunnen inhouden vooruitbetaling of afwijkende betalingsmodaliteiten, waarmee Koper zich op voorhand akkoord verklaard.  
6.4 De na de totstandkoming van de Overeenkomst door Kiwitz aan Koper toegezonden stukken kunnen gelden als opdrachtbevestiging.
6.5 Voor of na de totstandkoming van de Overeenkomst gemaakte (mondelinge) afspraken, binden Kiwitz slechts nadat deze Schriftelijk door haar aan Koper zijn bevestigd.  
6.6 Kiwitz is bevoegd om voor de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen.
6.7 Afspraken gemaakt met dan wel toezeggingen gedaan door ondergeschikten van Kiwitz, of door haar ingeschakelde derden, binden Kiwitz slechts indien zij deze afspraken c.q. toezeggingen Schriftelijk aan Koper heeft bevestigd.

Artikel 7 Adviezen
7.1 De op de website van Kiwitz vermelde informatie en advisering gaat uit van gebruik en/of verwerking van de Producten volgens algemeen geldend vakmanschap en onder normale omstandigheden, afhankelijk van de omstandigheden van het geval.
7.2 Kiwitz verstrekt alleen op uitdrukkelijk Schriftelijk verzoek van Koper project specifiek advies over de te leveren Producten.
7.3 Koper verstrekt aan Kiwitz alle informatie over het doel waarvoor de Producten van Kiwitz zullen worden gebruikt, over de belasting waaraan die Producten worden blootgesteld, over de wijze van verwerking van de Producten en verder alle informatie en overige gegevens, waarvan Koper redelijkerwijs kan begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst dan wel het geven van adviezen.
7.4 De door Kiwitz verstrekte informatie en adviezen zijn van algemene en indicatieve aard en binden Kiwitz niet.
7.5 Indien Kiwitz een model, monster of voorbeeld verstrekt, geschiedt dit slechts bij wijze van aanduiding, de te leveren Producten kunnen van het model, monster of voorbeeld afwijken en hieraan kunnen geen rechten ontleend kunnen worden.

Artikel 8 Levertijd
8.1 De opgave van de Levertijd door Kiwitz geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders is overeengekomen. Kiwitz zal de Levertijd zoveel als mogelijk respecteren, doch is er geen sprake van een fatale termijn.
8.2 Overschrijding van de Levertijd zal geen verzuim of aansprakelijkheid van Kiwitz met zich medebrengen. Kiwitz zal in geval van vertraging in de levering daarvan onverwijld mededeling doen aan Koper en deze informeren over de nieuwe Levertijd.
8.3 De Levertijd gaat in op de laatste van de navolgende tijdstippen:
a. de dag van totstandkoming van de Overeenkomst;
b. de dag van ontvangst door Kiwitz van de voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke informatie (bescheiden, gegevens, vergunningen en dergelijke);
c. de dag van ontvangst door Kiwitz van hetgeen volgens de Overeenkomst door Koper eventueel bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.

Artikel 9 Levering en risico
9.1 Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen vindt levering standaard plaats Af fabriek te (7071 EC) Ulft aan de Hogenkamp 22, dan wel vanaf een door Kiwitz aan te wijzen Kiwitz-vestiging elders. De Producten worden geacht door Kiwitz te zijn geleverd en door Koper te zijn aanvaard zodra de Producten aan Koper worden aangeboden en/of zodra de Producten in of op het vervoermiddel van Koper zijn geladen.  
9.2 Het moment waarop de Producten aan Koper Af fabriek ter beschikking worden gesteld, heeft te gelden als het moment van levering en het moment waarop het risico ten aanzien van de Producten overgaat van Kiwitz op Koper. Dit geldt onverkort indien Koper weigert of nalaat de levering in ontvangst te nemen.
9.3 Wanneer de Producten na het verstrijken van de Levertijd niet door Koper zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen en wel voor zijn rekening en risico. Kiwitz zal de Producten niet eerder dan nadat additionele kosten van transport en opslag door Koper zijn voldaan, aan Koper ter beschikking stellen. Indien de Producten 30 Dagen na de oorspronkelijke levering niet door Koper zijn afgenomen, zal Kiwitz gerechtigd zijn om deze door te verkopen, dan wel te vernietigen voor rekening van Koper. Koper zal dienaangaande jegens Kiwitz geen vordering kunnen instellen.  
9.4 Indien in de Overeenkomst levering op afroep is overeengekomen, is Koper gehouden alle Producten binnen 2 maanden na het moment van de eerste levering af te nemen.
9.5 Het is Kiwitz toegestaan Producten die onderdeel uitmaken van de Overeenkomst in gedeelten te leveren (deelleveringen).  
9.6 Indien door Kiwitz voor de verpakking en/of het transport emballage, waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend wordt verstaan, pallets, containers en pakkisten, ter beschikking zijn gesteld of door een derde - al dan niet tegen voldoening van een statiegeld of een waarborgsom - ter beschikking heeft doen stellen is Koper verplicht (tenzij het om een eenmalige verpakking gaat) deze emballage terug te zenden naar het door Kiwitz opgegeven adres bij gebreke waarvan Koper gehouden is de waarde van deze vervoershulpmiddelen aan Kiwitz te voldoen.
9.7 Indien de geretourneerde emballage niet gereinigd is dan wel in slechte staat verkeert, is Kiwitz gerechtigd de kosten voor de reiniging c.q. het herstel dan wel de vervanging van deze emballage bij Koper in rekening te brengen.

Artikel 10 Bezorging en risico
10.1 Indien levering niet Af fabriek of vanaf een door Kiwitz aan te wijzen Kiwitz-vestiging elders plaatsvindt, vindt levering plaats door bezorging op een door Koper aan te wijzen adres.
10.2 Levering door bezorging geschiedt slechts indien Partijen vooraf overeenstemming hebben bereikt over de additionele kosten en voorwaarden die daarmee gepaard gaan.
10.3 De kosten van bezorging zullen door Kiwitz bij het sluiten van de Overeenkomst afzonderlijk worden opgegeven. Indien dit niet mogelijk is, zal Kiwitz aan Koper gegevens verschaffen op grond waarvan deze de verzendkosten kan berekenen.
10.4 De wijze van verpakking, transport, verzending en dergelijke worden, indien geen nadere aanwijzingen door Koper aan Kiwitz zijn verstrekt, door Kiwitz bepaald, evenwel zonder dat Kiwitz - behouders haar wettelijke verplichting tot schadevergoeding - dienaangaande enige aansprakelijkheid accepteert.
10.5 Een bij aflevering van de Producten verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortelijk document strekt tot bewijs van de levering van de daarop vermelde Producten.
10.6 Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen zal het transport plaatsvinden voor risico en rekening van Koper, ook indien de vervoerder uitdrukkelijk heeft bepaald dat alle transportdocumenten dienen te vermelden dat alle schade ten gevolge van het transport voor rekening en risico van Kiwitz komt. Indien de bezorging niet slaagt, zal het risico voor rekening van Koper blijven.
10.7 Indien de Producten met de toestemming van Koper mogen worden bezorgd door een door Kiwitz aangewezen vervoerder en Koper of een door Koper aangewezen derde niet aanwezig is om de Producten in ontvangst te nemen, zal het risico van de Producten voor rekening van Koper komen vanaf het moment dat de Producten zijn gestald op dat door Koper aangewezen adres.
10.8 Indien met een Koper, zijnde een Consument, wordt gecontracteerd zal, in tegenstelling tot hetgeen in het vorige lid bepaalde, in geval van bezorging door Kiwitz of een door haar aangewezen vervoerder, het risico van de Producten op Koper overgaan op het moment van bezorging. Dit geldt onverkort indien de bezorging niet slaagt, tenzij Koper, zijnde een Consument, op voorhand heeft aangegeven dat de Producten op een andere plaats mogen worden afgeleverd. In geval van bezorging door een door Koper, zijnde een Consument, aangewezen vervoerder, gaat het risico van de Producten over op deze Koper zodra Kiwitz de Producten aan deze aangewezen vervoerder overhandigt.

Artikel 11 Prijzen
11.1 De prijzen op de website van Kiwitz, evenals door Kiwitz gedane prijsopgaven, zijn leidend, eventuele prijswijzigingen voorbehouden.
11.2 De prijzen van Kiwitz zijn (in beginsel):
a. gebaseerd op de inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten ten tijde van de datum der Aanbieding c.q. totstandkoming van de Overeenkomst;
b. gebaseerd op levering Af fabriek van Kiwitz;
c. inclusief en exclusief BTW (beide bedragen worden aangegeven);
d. in Euro (eventuele koerswijzigingen worden doorberekend).
11.3 De prijslijst van de Producten staat op de website van Kiwitz en Kiwitz stuurt op verzoek van Koper Schriftelijk een prijslijst toe. De geldigheidsduur van zo een prijsopgave, wordt vermeld in de prijslijst zelf en is nimmer langer dan één jaar, te rekenen vanaf het moment dat Koper kennis heeft genomen van de betreffende prijslijst. Het toesturen van een prijslijst wordt gezien als Aanbieding in de zin van de Algemene Voorwaarden.
11.4 Indien zich na de totstandkoming van de Overeenkomst, maar na de (al dan niet gedeeltelijke) uitvoering daarvan prijsverhogingen voordoen in de kostenfactoren van Kiwitz, waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend wijzigingen in de materiaal- en grondstofprijzen, transportprijzen, energieprijzen, koersen van valuta, is Kiwitz gerechtigd de verschuldigde prijs met een evenredig percentage te verhogen.
11.5 Indien er een Overeenkomst wordt gesloten met Koper, zijnde een Consument, zal Kiwitz deze Koper onverwijld informeren over prijsverhogingen, zoals in het voorgaande lid omschreven, die binnen drie maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst door Kiwitz worden doorgevoerd, waarbij deze Koper, zijnde een Consument, het recht zal hebben de Overeenkomst te ontbinden.
11.6 Koper kan geen rechten ontlenen aan door Kiwitz in het verleden verstrekte bonussen en/of kortingen.
11.7 Kiwitz heeft te allen tijde het recht te bepalen, dat bepaalde Producten slechts vanaf bepaalde minimumhoeveelheden zullen worden geleverd.
 

Artikel 12 Betaling
12.1 Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen dienen betalingen aan Kiwitz binnen 30 Dagen na factuurdatum te geschieden (zonder aftrek van enige korting), contant of via een bankoverschrijving, welke termijn als fatale termijn te gelden heeft. Nalatigheid van Koper ter zake het afnemen van de Producten of reclamering, laat de betalingsverplichting onverlet.
12.2 Alle betalingen van Koper aan Kiwitz worden in volgorde van opeisbaarheid aangewezen ter voldoening van (1) kosten, (2) rente en (3) hoofdsommen.
12.3 In geval betaling door Koper, niet zijnde een Consument en handelend op grond van een Handelsovereenkomst, niet binnen de vastgestelde termijn geschiedt, is deze Koper automatisch in verzuim en dient deze aan Kiwitz te voldoen een rentevergoeding gelijk aan de wettelijke handelsrente als bepaald in artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek en alle buitengerechtelijke kosten om tot incassering van de vordering te komen, welke buitengerechtelijke kosten worden gesteld op minimaal 15% van het verschuldigde bedrag, inclusief rente, zulks met een minimum van € 250,00.
12.4 In geval Koper, niet zijnde een Consument en handelend op grond van een Handelsovereenkomst, niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, wegens betalingsonwil, dan wel onmacht, is Kiwitz bevoegd de leveringen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, zulks onverminderd het recht van Kiwitz op volledige schadevergoeding. Anders dan Kiwitz is Koper, niet zijnde een Consument en handelend op grond van een Handelsovereenkomst, niet bevoegd de vordering van Kiwitz op deze Koper te verrekenen met hetgeen deze Koper al dan niet opeisbaar van Kiwitz mocht hebben te vorderen. Bij betwisting van een vordering is Koper, niet zijnde een Consument en handelend op grond van een Handelsovereenkomst, niet bevoegd zijn betalingsverplichtingen aan Kiwitz op te schorten.
12.5 In geval betaling door Koper, wel zijnde een Consument, niet binnen de vastgestelde termijn geschiedt en deze Koper in gebreke blijft binnen de vastgestelde termijn te voldoen hetgeen deze aan Kiwitz is verschuldigd, zal Kiwitz aan Koper, zijnde een Consument, een Schriftelijke ingebrekestelling doen toekomen, met daarin vermeld:
a. een termijn van 14 Dagen waarbinnen Koper alsnog de vordering kan voldoen, en;
b. de hoogte van het bedrag dat als vergoeding voor de buitengerechtelijke kosten in rekening wordt gebracht als Koper niet (alsnog) binnen voormelde termijn betaalt.
12.6 Nadat de termijn van 14 Dagen, zoals in het voorgaande lid genoemd, ongebruikt is verstreken, verkeert Koper, zijnde een Consument in verzuim en heeft Kiwitz recht op vergoeding van buitengerechtelijke kosten conform de Staffel Buitengerechtelijk Incassokosten, waarbij een minimumbedrag van € 40,00 zal gelden. Daarnaast maakt Kiwitz vanaf dat moment aanspraak op vergoeding van de wettelijke rente ex artikel 6:199 Burgerlijk Wetboek.
12.7 Indien Koper in verzuim geraakt of in geval liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van Koper tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling van Koper, beslag of (voorlopige) surseance van betaling van Koper, zijn vanaf dat moment alle bij Kiwitz op Koper openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.
12.8 Kiwitz is te allen tijde gerechtigd alvorens te leveren, of met de levering voort te gaan, naar haar oordeel vooruitbetaling of zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van Koper te verlangen.
12.9 Indien er sprake is van deelleveringen zoals omschreven in artikel 9.5 van de Algemene Voorwaarden, is Kiwitz gerechtigd deze deelleveringen afzonderlijk te factureren.

Artikel 13 Opschorting/ontbinding
13.1 De bepalingen opgenomen in dit artikel gelden uitsluitend indien Kiwitz contracteert met Koper, niet zijnde een Consument, en de relatie tussen Partijen wordt beheerst door een Handelsovereenkomst.
13.2 Kiwitz is gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst, Schriftelijk te ontbinden of op te schorten zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, en onverminderd het recht van Kiwitz om, in plaats van ontbinding of opschorting, nakoming te vorderen en onverminderd haar recht op schadevergoeding, indien:
a. Koper tekortschiet in de nakoming van de op hem rustende verplichtingen en zulk een verzuim niet binnen tien dagen na verzenddatum van de ingebrekestelling is opgeheven;
b. na het sluiten van de Overeenkomst aan Kiwitz omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat Koper de verplichtingen uit de Overeenkomst niet kan nakomen;
c. Koper surseance van betaling aanvraagt dan wel dat aan hem surseance van betaling wordt verleend;
d. het faillissement van Koper is aangevraagd dan wel het Koper in staat van faillissement is verklaard;
e. Koper toelating tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) aanvraagt, dan wel dat aan hem toelating tot de WSNP wordt verleend;
f. op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Koper beslag wordt gelegd.
13.3 Indien Kiwitz op grond van dit artikel de Overeenkomst ontbindt dan wel opschort, dan is elke vordering van Kiwitz op Koper direct opeisbaar.
 
Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud
14.1 Zolang Koper enige verbintenis jegens Kiwitz niet volledig is nagekomen blijven geleverde Producten ingevolge artikel 3:92 Burgerlijk Wetboek eigendom van Kiwitz en wel voor rekening en risico van Koper. Koper wordt in dat geval geacht de Producten voor Kiwitz te houden tot het tijdstip waarop hij zijn verplichtingen jegens Kiwitz volledig is nagekomen.
14.2 Zolang de eigendom van de Producten niet op Koper is overgegaan, heeft hij niet het recht de Producten op enigerlei wijze te vervreemden, verhuren of bezwaren met een zekerheidsrecht, behoudens en voor zover het de normale uitoefening van het bedrijf betreft, zulks na Schriftelijke toestemming van Kiwitz, in welk geval Koper zijn vordering op derden reeds nu voor alsdan aan Kiwitz cedeert en aan Kiwitz op diens eerste verzoek de akte van cessie zal verstrekken. Te harer keuze kan Kiwitz ook vestiging van een stil pandrecht bij voorbaat verlangen.
14.3 Zolang Koper Producten onder zich heeft waarop Kiwitz haar eigendomsvoorbehoud kan uitoefenen, is Koper op eerste verzoek van Kiwitz, zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, gehouden om de Producten aan Kiwitz af te geven. Aan Kiwitz en diens werknemers komt alsdan het recht toe het terrein van Koper te betreden om zich het feitelijk bezit van de geleverde Producten te verschaffen.
14.4 Koper verplicht zich de belangen van Kiwitz in verband met het eigendomsvoorbehoud te verzekeren. Koper verplicht zich dit belang bij een calamiteit te vergoeden en op eerste verzoek haar vordering op zijn assuradeuren aan Kiwitz te cederen. Koper doet op eerste verzoek van Kiwitz een opgave van de betrokken verzekeringsmaatschappij(en) en verzekeringsvoorwaarden.

Artikel 15 Reclame en garantie
15.1 Koper is verplicht om de van Kiwitz afkomstige Producten terstond bij levering op conformiteit daarvan te controleren.
15.2 Klachten van Koper omtrent het niet beantwoorden aan de Overeenkomst van de door Kiwitz geleverde Producten worden door Kiwitz slechts in behandeling genomen indien en voor zover deze klachten binnen bekwame tijd Schriftelijk bij Kiwitz zijn ingediend, onder opgave van een beschrijving van de aard van het gebrek, waarbij voor een Koper, niet zijnde een Consument en handelend op grond van een Handelsovereenkomst, als bekwame tijd een termijn van 48 uren na levering, althans een termijn van 48 uren na constatering van het gebrek heeft te gelden, en voor Koper, wel zijnde een Consument een termijn van maximaal 2 maanden, nadat deze Koper het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, als bekwame tijd wordt beschouwd.
15.3 Klachten omtrent de berekende prijzen en andere klachten betreffende facturen moeten binnen een redelijke termijn van maximaal 8 Dagen na de factuurdatum Schriftelijk bij Kiwitz, onder opgave van een beschrijving van de aard van de klacht, worden ingediend. Later ingediende klachten ten aanzien van de berekende prijzen en facturen worden niet geaccepteerd.  
15.4 Kiwitz dient door Koper in staat te worden gesteld om bij een klacht in de zin van dit artikel binnen 8 Dagen na de melding daarvan door Koper nader onderzoek in te stellen naar de gegrondheid van de klacht bij gebreke waarvan ieder recht op garantie vervalt.
15.5 Klachten worden niet in behandeling genomen, indien:
a. sprake is van geringe afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, materiaal, afmeting, kleur en andere afwijkingen die in de branche toelaatbaar worden geacht;  
b. sprake is van een afwijking van het Product van een afbeelding in de catalogus, brochures en ander promotiemateriaal van Kiwitz;
c. een defect voortvloeit uit tekening, schets, ontwerp, specificatie, materiaal of informatie verstrekt c.q. ter beschikking gesteld door Koper;
d. Koper het Product zelf heeft gerepareerd, bewerkt of door derden heeft doen repareren of bewerken;
e. het geleverde Product aan abnormale omstandigheden, in de ruimste zin des woords, is blootgesteld, of anderszins onzorgvuldig, dan wel in strijd met de aanwijzingen van Kiwitz en niet conform het algemeen geldend vakmanschap, is behandeld.
15.6 Het staat Kiwitz vrij bij gerechtvaardigde klachten te kiezen tussen het gratis vervangen van de geleverde Producten dan wel het bedrag van geretourneerde Producten te verrekenen door middel van een creditnota. Voor Koper, zijnde een Consument, geldt het afwijkende regime van artikel 16 Herroepingsrecht Consument.
15.7 Retourzendingen kunnen slechts plaatsvinden na uitdrukkelijke goedkeuring van Kiwitz en geschieden voor rekening van Koper. Voor retourzendingen die niet door schuld zijdens Kiwitz zijn ontstaan, brengt Kiwitz een bedrag van 25% van het netto factuurbedrag in rekening; het staat Koper vrij te bewijzen dat de werkelijk geleden schade geringer is. Dit laatste is niet van toepassing wanneer de retourzending door Kiwitz wordt goedgekeurd. Voor Koper, zijnde een Consument, geldt het afwijkende regime van artikel 16 Herroepingsrecht Consument.
15.8 Kiwitz neemt tegenover Koper uitsluitend de garantie op zich welke de leverancier van Kiwitz tegenover Kiwitz op zich neemt, geheel volgens dezelfde voorwaarden, met een maximale garantietermijn van 2 jaar na het moment van levering, tenzij Schriftelijk tussen Partijen anders is overeengekomen.
15.9 Ter zake van door Kiwitz gegevens adviezen, uitgevoerde inspecties en soortgelijke verrichtingen wordt geen garantie gegeven.

Artikel 16 Herroepingsrecht Consument
16.1 De bepalingen opgenomen in dit artikel gelden uitsluitend indien Kiwitz contracteert met Koper, zijnde een Consument, en de relatie tussen Partijen niet wordt beheerst door een Handelsovereenkomst, maar door een Overeenkomst in de zin van de Algemene Voorwaarden (overeenkomst gesloten op afstand).
16.2 Uitgangspunt is dat de van Kiwitz afkomstige zaken aan de Overeenkomst beantwoorden en deugdelijk zijn. Koper heeft hier recht op.
16.3 Koper heeft in beginsel de mogelijkheid om de Overeenkomst, zonder opgave van redenen, te ontbinden gedurende een bedenktermijn van 14 Dagen en gebruik te maken van het aan hem toekomende herroepingsrecht. Deze bedenktermijn gaat in op: a) de dag na ontvangst van de Producten door Koper (of een door deze aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder), of b) de dag waarop Koper (of een deze aangewezen derde, die niet de vervoerder is) het laatste Product heeft ontvangen, indien Koper in eenzelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, of c) de dag waarop Koper (of een door deze aangewezen derde, die niet de vervoerder is) de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen indien de levering van de producten bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen. Van het herroepingsrecht kan eveneens reeds gebruik worden gemaakt voordat de levering heeft plaatsgevonden.
16.4 Het herroepingsrecht geldt nadrukkelijk niet indien Kiwitz Producten tot stand heeft gebracht overeenkomstig specificaties van Koper, welke niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van Koper (maatwerk) en indien het tot stand gebrachte Product duidelijk persoonlijk van aard is, of het tot stand gebrachte Product naar zijn aard niet kan worden teruggezonden.
16.5 Tijdens de bedenktijd is Koper verplicht om zorgvuldig om te gaan met de Producten en al hetgeen daarbij is geleverd. Koper moet de aard, kenmerken en werking van de Producten kunnen beoordelen, zodat verpakkingen en dergelijke mogen worden verwijderd. Koper is aansprakelijk voor de waardevermindering van de Producten als een behandeling daarvan tijdens de bedenktijd verder is gegaan dan noodzakelijk om de aard, kenmerken en werking daarvan vast te stellen.
16.6 Koper die gebruik wil maken van het herroepingsrecht is verplicht dit binnen 14 Dagen, na ontvangst van de Producten, kenbaar te maken bij Kiwitz door middel van het modelformulier dat Kiwitz hiertoe ter beschikking heeft gesteld, dan wel een daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring.
16.7 Kiwitz zal de ontvangst van het modelformulier, dan wel de verklaring als vermeld in het vorige lid, onverwijld aan Koper bevestigen.
16.8 Indien Koper van het herroepingsrecht gebruik maakt, dient dit Product en al hetgeen daarbij is geleverd, voor zover als mogelijk in de originele staat en verpakking, op eigen kosten binnen 14 Dagen aan Kiwitz te retourneren, dan wel aan te tonen dat het Product is teruggezonden conform de door Kiwitz verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
16.9 Binnen 14 Dagen na ontvangst van het modelformulier, of de verklaring van Koper zal Kiwitz, indien Koper de koopprijs van het Product reeds had voldaan, de koopprijs (exclusief de leveringskosten, tenzij Koper niet uitdrukkelijk voor bezorging heeft gekozen in plaats van levering Af fabriek) terugbetalen via hetzelfde betaalmiddel als eerder door Koper werd gebruikt, behoudens de uitdrukkelijke toestemming van Koper om dit op andere wijze te doen.
16.10 Maakt Koper binnen de bedenktijd geen gebruik van het herroepingsrecht, dan wordt de Overeenkomst definitief.

Artikel 17 Aansprakelijkheid
17.1 In geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming aan haar zijde is de aansprakelijkheid van Kiwitz beperkt tot het bedrag van de netto factuurwaarde (exclusief BTW) van de betreffende Overeenkomst of, indien deelleveringen zijn overeengekomen, de netto factuurwaarde (exclusief BTW) van de deellevering waar de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking op heeft. De aansprakelijkheid van Kiwitz is in ieder geval beperkt tot de dekking die de verzekering biedt en hierbij geldt een maximum aansprakelijkheid voor Kiwitz van € 10.000,00 per gebeurtenis of per reeks van gebeurtenissen met dezelfde oorzaak.
17.2 Kiwitz is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder nadrukkelijk maar niet uitsluitend wordt begrepen: bedrijfsschade, gederfde winst, gevolgschade, schade door bedrijfsstilstand, immateriële schade, vermogensschade en letselschade, waaronder mede begrepen alle mogelijke aanspraken van derden, in de ruimste zin des woords.
17.3 Koper kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie afkomstig van Kiwitz. Kiwitz aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, noch voor directe schade noch voor indirecte schade ontstaan door of in verband met haar advisering en/of informatieverschaffing.
17.4 Koper is gehouden Kiwitz te vrijwaren van alle mogelijke aanspraken van derden ter zake van beweerdelijke schade, uit welke hoofde dan ook, ontstaan door of in verband met de Overeenkomst, geleverde Producten.

Artikel 18 Geheimhouding en intellectuele eigendom
18.1 Alle informatie, in de ruimste zin des woords, waaronder mede maar niet uitsluitend te verstaan bedrijfsinformatie die gericht is op specifieke kenmerken van de zaak of bedrijf van Kiwitz (werkproces, procedé en prijsstelling), die door Kiwitz aan Koper wordt verstrekt in het kader van onderhandelingen of de Overeenkomst is strikt persoonlijk en vertrouwelijk en mag door Koper niet aan derden bekend worden verstrekt, behoudens Schriftelijke toestemming van Kiwitz en voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst.
18.2 Monden onderhandelingen tussen Partijen niet uit in een Overeenkomst, dan zal Koper niet gerechtigd zijn om op enige wijze gebruik te maken van de door Kiwitz aangeleverde informatie, in de ruimste zin des woords en zal Koper alle informatie en alle gegevensdragers, in de ruimste zin des woords, alsmede de afbeeldingen, tekeningen, schetsen, foto’s, prototypes, maquettes, moodboards, et cetera aan Kiwitz retourneren en alle daarvan gemaakte kopieën per direct vernietigen.
18.3 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot van Kiwitz afkomstige zaken, ontwerpen, werkwijzen, presentaties, adviezen, modellen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, foto’s, prototypes, maquettes, moodboards, drukwerk, bestanden, websites, brochures en catalogussen en dergelijke komen uitsluitend toe aan Kiwitz, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming daarvan van Koper of van door Koper ingeschakelde derden.
18.4 De uitoefening van voormelde rechten van intellectuele eigendom - openbaarmaking, overdracht, verveelvoudiging, verspreiding van gegevens daaronder begrepen, alles in de ruimste zin des woords - is zowel tijdens als na de uitvoering van de Overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan Kiwitz voorbehouden.
18.5 Kiwitz verstrekt Koper een gebruikslicentie ten aanzien van zijn adviezen conform de overeengekomen bestemming.
18.6 Kiwitz is gerechtigd om, vanaf het moment van het uitbrengen c.q. leveren van zijn zaken, ontwerpen, werkwijzen, presentaties, adviezen, modellen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, foto’s, prototypes, maquettes, moodboards, drukwerk, bestanden, websites, brochures en catalogussen en dergelijke, deze te gebruiken ten behoeve van zijn portfolio, publiciteit en promotie, alsmede om deze bij exposities tentoon te stellen.

Artikel 19 Overmacht
19.1 Partijen zijn niet aansprakelijk voor vertraging of een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien deze het gevolg is van overmacht en derhalve niet aan de betreffende Partij kan worden toegerekend.
19.2 Partijen verplichten zich om, indien een overmachtsituatie zich voordoet, elkander dienaangaande zo spoedig mogelijk te informeren.
19.3 Als niet toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Kiwitz wordt verstaan elke van Kiwitz onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst reeds te voorzien - die de nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk onmogelijk maakt, waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend wordt begrepen:
a. schade tengevolge van natuurrampen en/of ernstige weersomstandigheden (stormschade)
b. oorlog, oorlogsgevaar en/of elke andere vorm van gewapend conflict inclusief terrorisme of dreiging daarvan in Nederland en/of andere landen waardoor levering van goederen of grondstoffen wordt belemmerd
c. werkstakingen, gedwongen bedrijfssluiting, oproer en elke andere vorm van storing en/of belemmering door derden veroorzaakt, waardoor levering van goederen of grondstoffen wordt belemmerd
d. verlies of beschadiging van goederen bij transport
e. ziekte van een of meer bezwaarlijk te vervangen werknemers
f. wetgevende of administratieve maatregelen van overheidswege waardoor leveringen worden belemmerd, hieronder begrepen in- en uitvoerverboden
g. verbod tot of belemmering van levering aan Kiwitz opgelegd door organisaties, instellingen, groepen of contractuele vormen van samenwerking, waarbij Kiwitz is aangesloten of waarvan zij deel uitmaakt
h. gebrek en/of storingen in middelen van vervoer, productieapparatuur of energievoorzieningen
i. brand of ongevallen in het bedrijf van Kiwitz
j. niet of niet tijdige levering aan Kiwitz door toeleveranciers
k. stagnatie in aanvoer van goederen, grondstoffen en/of energie
19.4 Tijdens de duur van de overmachtsituatie zal Kiwitz gerechtigd zijn om de op haar rustende verplichtingen op te schorten.
19.5 Indien Kiwitz door overmacht van tijdelijke (langer dan 3 maanden) of blijvende aard wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) uit te voeren, is zij gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst te ontbinden.
19.6 Indien Kiwitz in het geval van een overmachtsituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, dient Koper de voor dit deel verschuldigde prijs te voldoen aan Kiwitz.

Artikel 20 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
20.1 Op alle onderhandelingen en Overeenkomsten met Kiwitz en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
20.2 Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één der Partijen als zodanig worden beschouwd, voortvloeiende uit of verband houdende met de onderhandelingen, Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank Gelderland (zittingsplaats Zutphen), tenzij regels van dwingend recht gezien de betrokkenheid van Koper anders bepalen.  

Aan het laden
Aan het laden